História
Terminators Cup
Vznik a histďżria

Tento turnaj vznikol v obdobďż zo zaďżiatku februďżra roku 2007 keďż manaďżďżr terminator zaloďżil tďżmu na diskusii HA pre 9.ligy, keďże v tom obdobďż nebola ďżiadna tďżma pre tieto ligy a skoro vďżetky ostatnďż mali svoju diskusnďż tďżmu. Do tejto tďżmy sa pridal manaďżďżr Tunidlo aj s pďżr ďżalďżďżmi manaďżďżrmi. Diskusia sa vďżak veďżmi dobre rozbehla a po niekoďżkďżch 10 strďżnkach sa to vďżetko zaďżalo.

Tunidlo navrhol, ďżi by nebolo dobrďż vytvoriďż nejakďż malďż turnaj pre diskusnďż skupinu, ktorďż sa stretďżvala v tejto tďżme pre 9.ligy. Terminator po malej chvďżke rozmďżďżďżania sa definitďżvne rozhodol, ďże tento turnaj sa vytvorďż a rozhodol sa ho zobraďż pod svoj patronďżt. Nďżvrh vďżetci prďżtomnďż manaďżďżri uvďżtali s veďżkďżm nadďżenďżm a tak sa terminator pustil do plďżnovania.

Po krďżtkom obdobďż sa zrodil systďżm turnaja a ďżoskoro boli vytvorenďż aj pravidlďż turnaja, ktorďż sa prediskutovali na diksusii, aby sa vytvorili ďżo najlepďżie podmienky pre fungovanie tohto turnaja. Spoďżiatku mal byďż tento turnaj len pre 8 manaďżďżrov, no po pďżr dďżoch sa poďżet vyďżplhal na 16 a tak sa terminator rozhodol, ďże turnaj sa rozďżďżri z pďżvodnďżch 8 muďżstiev na 16, hoc samotnďż zaďżiatok turnaja bol eďżte ďżaleko. Neskďżr sa prihlďżsili eďżte ďżalďżďż manaďżďżri, ktorďż vďżak boli zaradenďż uďż len do nďżhradnďżkov, neskďżr vďżak skoro vďżetci nďżhranďżci sa zapojili do 1. roďżnďżka turnaja, keďże na poslednďż chvďżu sa z turnaja pďżr manaďżďżrov odhlďżsilo.

Ostďżvalo domyslieďż pďżr vecďż, nad ktorďżmi stďżle vyseli otďżzniky. Eďżte nebol urďżenďż nďżzov turnaja a tak sa pospisovali nďżvrhy a na diskusii v tďżme pre 9.ligy, ktorďż sa stala oficiďżlne diskusnou tďżmou aj pre ďżďżastnďżkov turnaja, sa zaďżalo hlasovanie, ktorďż nďżzov bude ten najvhodnejďżďż. Nakoniec drvivďż vďżďżina hlasovala za Terminators cup, preto sa tento nďżzov stal oficiďżlne nďżzvom turnaja. Hneďż nasledujďżca ďżasďż tďżmy na diskusii sa pomenovala IX.ligy - Terminators cup x.ďżasďż. Netreba zabudnďżďż aj na ďżalďżieho manaďżďżra, ktorďż prispel svojou prďżcou k Terminators cupu, a to manaďżďżr megamox, ktorďż navrhol logo turnaja. Terminatorovi sa jeho nďżvrh veďżmi pďżďżil a tak bola aj tďżto ďżasďż splnenďż.

Ostďżvalo uďż len poslednďż, ďżo k dobrďżmu turnaju neodmysliteďżne patrďż a to je strďżnka turnaja. Terminatorovi sa hneďż na zaďżiatku ponďżklo pďżr manaďżďżrov, ďże mu s tďżmto problďżmom pomďżu, keďże nemal ďżiadne skďżsenosti so strďżnkami. Nakoniec to skoro skonďżilo fiaskom, pretoďże sa blďżil koniec sezďżny HA a manaďżďżri ďżo mu prisďżďżbili pomoc, tak zaďżali od toho ustupovaďż. Na druhej strane sa uďżastnďżci doďżadovali strďżnky turnaja a tak terminator vyuďżil poslednďż moďżnosďż, ktorďż sa mu naskytla a to poďżiadaďż skďżsenďżho manaďżďżra na HA sollu/MOD, ktorďż vykonďżval a vykonďżva funkciu moderďżtora na diskusii HA. Bol znďżmy tďżm, ďże si vytvoril vynikajďżcu strďżnku pre svoje muďżstvo, ktorďż mu zďżvidia mnohďż manaďżďżri. Sollu nakoniec vypoďżul prosbu terminatora a sďżhlasil, ďże mu pomďże so strďżnkou turnaja. Nakoniec sa strďżnka dokonďżila vďżas, ďżo poteďżilo vďżetkďżch ďżďżastnďżkov cupu. A keďże strďżnka bola urobenďż veďżmi kvalitne a podďża predstďżv, vzniesli sa veďżkďż ovďżcie v tďżme pre 9.ligy na adresu sollua, ktorďżho to veďżmi poteďżilo. Sollu popri tom prijal pozvďżnku aj do turnaja, ďżďżm sa stal ďżestnďżm ďżlenom Terminators cupu. Kvalitu strďżnky mďżete posďżdiďż sami. To je takďż krďżtky opis toho ako to vďżetko zaďżalo..:D

Dďża 07.05.2007
Web stďżnka turnaja Terminators cup preďżla dneďżnďżm dďżom pod novďż server hatournament.net.

   Prihlásenie:    Meno:    Heslo:    
2010 © Terminator